no nato, no war, no capitalism!

no nato, no war, no capitalism!