39 - Gary Topor wearing White Rex t-shirt

39 - Gary Topor wearing White Rex t-shirt