Axel Reitz (Foto von Arbeiterfotografie)

Axel Reitz (Foto von Arbeiterfotografie)