Ronny Zasowk, stv. Bundesvorsitzender

Ronny Zasowk, stv. Bundesvorsitzender