28.01.2016, taz-nord - Seite 22

28.01.2016, taz-nord - Seite 22