Demonstration zum Nakba-Tag am 15.05.2015 um 16 Uhr am Karl-Marx-Platz

Demonstration zum Nakba-Tag am 15.05.2015 um 16 Uhr am Karl-Marx-Platz